REKRUTACJA

Do Przedszkola Milowe Ludki, na wniosek rodziców mogą uczęszczać dzieci w wieku od 3 do 7 roku życia posiadające orzeczenie:
– o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną,
– orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 

Zapewniamy profesjonalną opiekę dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz dzieci z autyzmem.

 

REKRUTACJĘ DO PRZEDSZKOLA PROWADZIMY CAŁY ROK SZKOLNY W MIARĘ POSIADANIA WOLNYCH MIEJSC.

Oprócz wyżej wymienionych orzeczeń w procesie rekrutacji konieczne jest wypełnienie przez rodzica karty zgłoszenia dziecka do przedszkola, która zawiera podstawowe informacje o dziecku, jego rodzicach lub opiekunach prawnych. Aby upoważnić inne osoby do odbierania dziecka z przedszkola należy wypełnić stosowne oświadczenie.

POWIERZAJĄC NAM W OPIEKĘ PAŃSTWA DZIECI MACIE PEWNOŚĆ, ŻE WASZE POCIECHY SĄ W DOBRYCH RĘKACH.