ROZKŁAD DNIA

 

7.00 – 8.00
 • schodzenie się dzieci,
 • stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym,
8.00 – 8.45
 • zabawy indywidualne i w grupach,
 • korzystanie z gier i układanek stolikowych,
 • zabawy zorganizowane w kole lub przy muzyce,
 • prace porządkowe w sali,
 • zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych,
 • ćwiczenia poranne,
 • zajęcia terapeutyczne (logopeda, psycholog, fizjoterapia),
8.45 – 9.00
 • przygotowanie do śniadania – wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych – opanowanie umiejętności mycia rąk,
 • czynności samoobsługowe,
9.00 – 9.30
 • doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku,
 • kulturalne zachowanie się przy stole,
9.30 – 10.15

Zajęcia edukacyjne w sali lub na powietrzu prowadzone w/g planów miesięcznych opracowanych przez nauczycielki dla poszczególnych grup w oparciu o podstawę programową – uwzględniające podział na grupy wiekowe w/g 15 obszarów edukacyjnych:

 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.
 3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
 4. Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
 6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
 7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
 8. Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
 9. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.
 10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
 11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i unikaniu zagrożeń.
 12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
 13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
 14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
 15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
 16. Zajęcia terapeutyczne (logopeda, pedagog, psycholog, fizjoterapia).
10.15 – 10.30 Przygotowania do wyjścia na dwór:

 • ubieranie się dzieci – wdrażanie do samodzielnego przebierania się dzieci i wzajemnej pomocy – zachowanie kolejności zakładania odzieży,
 • wdrażanie do samodzielności,
10.30 – 11.30
 • zabawy dowolne na placu przedszkolnym,
 • zwracanie uwagi na bezpieczne korzystanie z urządzeń rekreacyjnych,
 • spacery, wycieczki,
 • zachowanie bezpieczeństwa,
 • przestrzeganie ustalonych zasad i norm panujących w grupie,
 • w zależności od pogody zabawy dowolne w sali, oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację,
11.30 – 11.45 Powrót z dworu, czynności samoobsługowe w szatni,
11.45 – 12.00

Przygotowanie dzieci do obiadu:

 • wdrażanie dzieci do samoobsługi,
 • wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych,
12.00 – 12.30

Obiad:

 • praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką i widelcem,
 • zwrócenie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw,
 • dbanie o utrzymanie czystości na stolikach,
12.30 – 13.00
 • odpoczynek poobiedni,
 • słuchanie bajek relaksacyjnych,
 • zabawy według inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych,
 • zajęcia terapeutyczne (logopeda, pedagog, psycholog, fizjoterapia),
13.00 – 17.00

Realizacja propozycji dzieci i nauczycielki:

 • w zależności od pogody zabawy dowolne w sali lub na powietrzu,
 • praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym,
 • zajęcia specjalistyczne,
 • zajęcia dodatkowe, zabawy w/g inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych,
 • prace porządkowe,
 • zajęcia terapeutyczne (logopeda, pedagog, psycholog, fizjoterapia).